Menu

Bezmocnost

Nově je zde možnost získání příspěvku na péči (dříve : bezmocnost).Ten se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Nárok na tento příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

Existují 4 stupně závislosti : I. st. - lehká závislost, II. st. - středně těžká, III. st. - těžká, IV. st. - úplná závislost. Posuzuje se schopnost péče o vlastní osobu a soběstačnost, schopnost zvládání celkem 18ti úkonů.

    Při posuzování schopnosti péče o vlastní osobu se hodnotí schopnost zvládat tyto konkrétní úkony:

 1. příprava stravy
 2. podávání, porcování stravy
 3. přijímání stravy, dodržování pitného režimu
 4. mytí těla
 5. koupání nebo sprchování
 6. péče o ústa,vlasy,nehty,holení
 7. výkon fyziologické potřeby včetně hygieny
 8. vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 9. sezení, schopnost vydržet v poloze vsedě
 10. stání, schopnost vydržet stát
 11. přemisťování předmětů denní potřeby
 12. chůze po rovině
 13. chůze po schodech nahoru a dolů
 14. výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení
 15. oblékání, svlékání, obouvání, zouvání
 16. orientace v přirozeném prostředí
 17. provedení si jednoduchého ošetření
 18. dodržování léčebného režimu 

    Při posuzování soběstačnosti se posuzuje schopnost zvládat těchto 18 konkrétních úkonů:

 1. komunikace slovní, písemná, neverbální
 2. orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí
 3. nakládání s penězi, nebo jinými cennostmi
 4. obstarávání osobních záležitostí
 5. uspořádání času, plánování života
 6. zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku
 7. obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování)
 8. vaření, ohřívání jednoduchého jídla
 9. mytí nádobí
 10. běžný úklid v domácnosti
 11. péče o prádlo
 12. přepírání běžného prádla
 13. péče o lůžko
 14. obsluha běžných domácích spotřebičů
 15. manipulace s kohouty a vypínači
 16. manipulace se zámky, otevírání,zavírání oken a dveří 

    Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

 1. 2.000,-Kč, jde-li o I. stupeň závislosti (lehká závislost)
 2. 4.000,-Kč, jde-li o II. stupeň závislosti (středně těžká závislost)
 3. 8.000,-Kč, jde-li o III. stupeň závislosti (těžká závislost)
 4. 11.000,-Kč,jde-li o IV. stupeň závislosti (úplná závislost)

Žádost si občan podává na sociálním odboru Městského úřadu a dávka je vyplácena přímo jemu. Pokud by nemohl příspěvek přijímat, stanoví obecní úřad zvláštního příjemce dávky. Po podání žádosti provádí sociální pracovnice šetření v místě bydliště žadatele a posudek vypracuje lékař lékařské posudkové služby (LPS) Úřadu práce.

Problematika PH se týká i dětí, proto je možné žádat příspěvek na péči u osob do 18ti let, kde se opět posuzuje stupeň závislosti. Výše příspěvku se však liší:

 1. 2.000,-Kč u I. stupně závislosti
 2. 5.000,-Kč u II.stupně závislosti
 3. 9.000,-Kč u III.stupně závislosti
 4. 11.000,-Kč u IV.stupně závislosti

Žádost se též podává na sociálním odboru MěÚ a je vyplácena zákonnému zástupci dítěte.

Někdy se mohou pacienti, kteří jsou invalidní, potýkat s nedostatkem financí. Proto je dobré informovat se o možnostech dalších sociálních dávek v rámci systému státní sociální podpory (SSP).Informaci podá opět odbor sociálních věcí Městského úřadu.

Další informace ochotně sdělí posudkoví lékaři lékařské posudkové služby v rámci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Úřadu práce nebo pracovníci Městských úřadů.

Vyňato z příspěvku MUDr. Josefa Oškery: „Možnosti sociálního zabezpečení pacientů s PH"

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s., Bělehradská 13/7 140 00 Praha 4

info@plicni-hypertenze.cz
+420 731 743 466

Tvorba webových stránek www.elektrozdenek.cz