Menu

Diagnostika

DIAGNOSTIKA PLICNÍ HYPERTENZE 

V řadě případů není diagnostika plicní hypertenze jednoduchá. Projevy plicní hypertenze jsou natolik netypické, že se plicní hypertenzi jen výjimečně podaří odhalit při běžné zdravotní prohlídce. Průměrná doba od vzniku příznaků do stanovení diagnózy může trvat mnoho měsíců. A proto je důležité plicní hypertenzi neopominout a myslet na ni. Zejména v případech, o nichž je známo, že jsou spojené s vyšším rizikem rozvoje plicní hypertenze jako je tomu např. u pacientů se sklerodermií, u příbuzných pacientů s plicní arteriální hypertenzí (nabízí se u nich dědičná forma onemocnění) a nebo u pacientů po prodělané plicní embolii je dušnost varovným signálem. 

 

A jak se tedy plicní hypertenze diagnostikuje? 

Cesta k diagnóze sestává ze čtyř kroků, které na sebe logicky navazují: 

1. Podezření na plicní hypertenzi - vyplývá z příznaků pacienta, screeningového vyšetření nebo náhodného nálezu 

 

2. Potvrzení plicní hypertenze - na základě klinického vyšetření, EKG, RTG hrudníku, transthorakální echokardiografie, srdeční katetrizace 

 

3. Odhalení příčiny a určení formy plicní hypertenze - pomocí funkčního vyšetření plic, vyšetření krevních plynů, ventilačně - perfuzní plicní scintigrafie, polysomnografie a rtg zobrazovacích metod 

 

4. Zhodnocení závažnosti a prognózy plicní hypertenze - na základě zhodnocení hemodynamických parametrů a testu vasoreaktivity v průběhu pravostranné srdeční katetrizace a zhodnocení zátěžové kapacity pomocí testu šestiminutové chůze, eventuelně pomocí bicyklové ergometrie/spiroergometrie 

V tomto kontextu je ještě nutno podtrhnout význam echokardiografie (ulrazvukové vyšetření srdce), která jednak slouží jako nástroj screeningový (při vyhledávání rizikových nemocných) a jednak s její pomocí lze vyloučit některé sekundární příčiny plicní hypertenze (onemocnění levého srdce, srdeční vady apod.). Zcela výsadní postavení má pak pravostranná srdeční katetrizace, bez níž prakticky kompletní diagnózu plicní hypertenze (co se týká její příčiny a tíže) stanovit nelze. 

Jak je vidno, celý diagnostický proces, založený mimo jiné na vyloučení jiných příčin dušnosti, je poměrně obšírný a vyžaduje kvalitní mezioborovou spolupráci. Měl by být proto soustředěn do specializovaného centra pro plicní hypertenzi.

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s., Bělehradská 13/7 140 00 Praha 4

info@plicni-hypertenze.cz
+420 731 743 466

Tvorba webových stránek www.elektrozdenek.cz