Menu

Změna parkovací karty

Od 1. 8. 2011 platí nový parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Tento parkovací průkaz bude platný také v zemích EU. Vyhláška, která nový parkovací průkaz upravuje, je již hotová, proto je už možné žádat o výměnu stávajícího označení O1 nebo O2 (znak vozíčkáře do auta) za parkovací průkaz. Označení vozidla O1 a O2 platí až do konce roku 2012.

Od 1. 8. 2011 platí zákon č. 133/2011, kterým se novelizuje § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Od 1. 8. 2011 platí také nový parkovací průkaz označující vozidlo, přepravujíví osobu těžce zdravotně postiženou. Tento parkovací průkaz bude platný také v zemích Evropské unie (dosavadní parkovací karty v těchto zemích platné nejsou). Je samozřejmé, že držitel průkazu musí v členských zemích EU dodržovat tamější předpisy o využití parkovacího průkazu.

Nový parkovací průkaz se vztahuje na občany, kteří dnes používali označení vozidla O1 a O2. Parkovací průkazy vydávají opět obce s rozšířenou působností, které doposud vydávaly označení O1 a O2. (Od 1. 1. 2012 tato působnost s největší pravděpodobností přejde na úřady práce - tuto informaci si však ověřte dříve, než si půjdete parkovací kartu vyměnit). K výměně se musíte dostavit osobně, budete potřebovat jednu fotografi, platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a na místě budete novou kartu podepisovat. Karta je zatavená. Parkovací průkaz může být vydán pouze osobě, která je držitelem výhod II. a III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) s vyjímkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou (u osob s praktickou nebo úplnou hluchotou, které jsou držitelem mimořádných výhod II. stupně, bude nadále vydáváno označení O2).

Pro využití parkovacího průkazu platí i nadále všechna ustanovení, která se týkala označení O1 a O2. To znamená, že parkovací průkaz může být použit pouze v případě, řídí-li vozidlo osoba se zdravotním postižením, nebo je-li ve vozidel přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu. Přepravovaná osoba je povinna prokázat se na výzvu policisty, nebo strážníka obecní policie, že jí byly přiznány mimořádné výhody. To znamená, že musí vždy s sebou mít průkaz ZTP nebo ZTP/P. Nadále také platí, že držitel parkovacího průkazu v naléhavém případě nemusí dodržovat zákaz stání, přitom však nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dále platí dosavadní ustanovení, která umožňují vjet do míst se značkou  "zákaz vjezdu" pokud je tam dodatková tabulka "jen zásobování", "mimo zásobování", "jen dopravní obsluha" a "mimo dopravní obsluhy". Držitel průkazu současně může v naléhavém případě vjet i do oblastí označených značkou "pěší zóna". Platí i další ustanovení, která se týkají využívání vyhrazených parkovišť a zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště - na SPZ (v případě, že pojedete jiným vozem a váš vůz zůstane na vyhrazeném parkovišti na SPZ před bydlištěm, poraďte se na oddělení místní policie-nejlépe městské-jak tuto situaci řešit, protože nemůžete mít parkovací kartu zároveň  u sebe a zároveň v autě před domem). Vydání parkovacího průkazu není vázáno na členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně postižených občanů.

V České republice je držitel parkovací karty osvobozen od dálničních poplatků (tedy nemusí mít dálniční známku, nicméně parkovací karta musí být při přepravě na dálnici dobře viditelná a stále platí, že majitel průkazu musí být přítomen ve vozidle). V ostatních zemích EU však tato vyjímka neplatí a je vhodné si před cestou zjistit, jaké podmínky ta která členská země má (např. v Rakousku občas bývají shovívaví, ovšem rozhodně na toto nelze spoléhat!!!). Stejně tak neplatí osvobození od dálničních poplatků pro zahraniční držitele průkazu ZTP v ČR. Tedy přijede-li k vám návštěva ze zahraničí (kdy jeden z hostů je držitelem mezinárodnmího parkovacího průkazu), musí si koupit dálniční známku při přejezdu na území ČR. S novým mezinárodním parkovacím průkazem můžete v zahraničí parkovat na vyhrazených místech pro invalidy. Se stávajícím označením O1 to však nedělejte, vystavujete se riziku odtažení vozidla. 

Výměna označení O1 a O2 bude probíhat do 31. 12. 2012. Dosavadní označení O1 a O2 tedy platí beze změny až do konce roku 2012. No nicméně nenechávejte  nic na poslední chvíli. 

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s., Bělehradská 13/7 140 00 Praha 4

info@plicni-hypertenze.cz
+420 731 743 466

Tvorba webových stránek www.elektrozdenek.cz