Menu

Léčba PH

LÉČBA PLICNÍ HYPERTENZE 

Je obecně známo, že chronická plicní hypertenze je onemocnění obtížně léčitelné, léky neovlivňují příčinu, ale následek - tedy vesměs rozšířením plicních cév snižují tlak v plicnici, a navíc jsou pro ekonomickou nákladnost málo dostupné. Současné léčebné postupy mohou zpomalit či zastavit nepříznivé dopady plicní hypertenze na srdce a oběhový systém nebo některým z nich předejít. Výjimkou z tohoto pravidla je chronická tromboembolická plicní hypertenze, která je v příznivém případě (nález vhodný k chirurgickému zákroku a klinický stav pacienta umožňující velkou kardiochirugickou operaci) léčitelná chirugicky. Operační výkon spočívá v odstranění krevních sraženin z plicních cév a tím jejich zprůchodnění a obvykle přináší velmi dobré výsledky. 

Léčba sekundárních forem plicní hypertenze spočívá především v léčbě základního onemocnění a níže uvedené léčebné principy se na ně až na výjimky nevztahují. 

Možnosti léčby plicní arteriální hypertenze farmakologické a nefarmakologické. Farmakologickou léčbu lze rozdělit na léčbu konvenční (diuretika, oxygenoterapie, antikoagulace) a specifickou ( blokátory kalciových kanálů, prostanoidy, agonisté prostacyklinových receptorů, antagonisté endotelinových receptorů, inhibitory fosfodiesterázy 5 a stimulátory solubilní guanylátcyklázy). Po vyčerpání všech dostupných možností farmakoterapie jsou indikovány metody nefarmakologické - transplantace plic a balónková atriální septostomie. 

Následuje jen stručný výčet jednotlivých léčebných možností: 

Farmakologická léčba 

Konvenční farmakologická léčba 

· Diuretika ("léky na odvodnění") - snižují objem tekutin v organismu v důsledku zvýšeného vylučování moči. Nižší objem tekutin v těle snižuje krevní tlak v plicích a ulehčuje činnost srdci při pumpování krve. 

· Oxygenoterapie ("léčba kyslíkem") – inhalace kyslíku zlepšuje okysličení krve, které je při plicní hypertenzi nedostatečné a zvyšuje tak dodávku kyslíku do tkání. Pozor na výjimky! Léčba kyslíkem není vhodná pro všechny pacienty s plicní hypertenzí. 

· Antikoagulace ( "ředění krve") - má zabránit vzniku trombů (sraženin) v cévách. Doporučována je především v případech vyššího rizika tvorby krevních sraženin – u těžké plicní hypertenze a u pacientů léčených nitrožilně aplikovanými léky, kdy trombózou je ohroženo ústí žilního katetru. Antikoagulace Warfarinem ® je nezbytnou součástí léčby u všech pacientů s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí, která je způsobena právě ucpáváním plicních cév krevními sraženinami. 

Specifická farmakologická léčba 

· Blokátory kalciových kanálů - léky v tabletové formě , které se užívají především v léčbě systémové arteriální hypertenze. Při léčbě plicní hypertenze se podávají v několikanásobně vyšších dávkách než při léčbě arteriální hypertenze. Jsou indikované pouze v případě zachované vasoreaktivity – tzn. pozitivní odpovědi na test plicní vasodilatace (rozšíření plicních cév). 

· Ostatní medikamenty - léky z různých lékových skupin, které se vesměs shodují v konečném efektu, kterým je rozšíření plicních cév. Oproti blokátorům kalciových kanálů je lze použít i u pacientů, u nichž je test akutní plicní vasodilatace negativní. Liší se sílou účinku, spektrem vedlejších a nežádoucích účinků a způsobem podání. Patří mezi ně prostanoidy (Flolan® - epoprostenol a jeho termostabilní varianta s obchodním názvem Veletri®, treprostinil - Remodulin®, iloprost - Ventavis® ) pro nitrožilní, podkožní anebo inhalační podání a další léčiva v tabletové formě jako například Stayveer® (bosentan) jeho další generika, Volibris® (ambrisentan), Opsumit® (macitentan), Revatio® (sildenafil), Adempas® (riociguat). Registrací v České republice ještě neprošel preparát selexipag (Uptravi®), schválený již v USA k léčbě PAH americkou FDA (Food and Drug Administration). 

 

Nefarmakologická léčba 

· Atriální septostomie - je intervenční metoda spočívající ve vytvoření umělé komunikace mezi síněmi. Na úrovni mezisíňové přepážky se vytvoří několik milimetrů velká dírka , která vede k vytvoření pravolevého zkratu. Cílem je odlehčit přetíženým pravostranným srdečním oddílů , a to i za cenu mísení odkysličené krve s krví okysličenou přicházející z plic. Jedná se však o doplňkový způsob léčby při selhání těch předchozích. 

· Transplantace plic – případá v úvahu po vyčerpání všech ostatních možností léčby. Podstatou transplantace plic je složitý chirurgický zákrok, při němž se z těla odstraní jedna nebo obě nemocné plíce a nahradí se zdravými plícemi dárce, které se uloží na místo původních plic. Funkce srdce se poté upraví. 

· Endarterektomie plicnice – je složitým a dlouhým operačním zákrokem a pokud to stav pacienta a lokalizace trombotické obstrukce dovoluje, také metodou volby v léčbě chronické tromboembolické plicní hypertenze (způsobené ucpáváním plicních cév krevními sraženinami). Pro pacienty z celé České republiky a Slovenska existuje jediné pracoviště, kde se tento typ operací provádí, a tím je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Od 

září r. 2004 do dubna 2017 bylo odoperováno 300 nemocných s výbornými výsledky. Endarterektomie plicnice ovšem není vhodná pro všechny pacienty. Úspěšnost metody se do velké míry odvíjí od lokalizace krevních sraženin. Dříve byli pacienti nevhodní k chirurgické léčbě nebo s reziduální (zbytkovou) PH po operaci odkázáni pouze na antikoagulační léčbu, dnes se jim nabízí farmakoterapie riociguatem nebo balónková angioplastika. Dostupnost účinné specifické farmakoterapie v obou těchto indikacích v posledních letech představuje bezesporu značný posun v péči o tyto nemocné. 

· Balónková angioplastika - neboli instrumentální dilatace (roztažení) větví plicnice, aniž by se odstraňovaly trombotické hmoty v nich usazené. Právě proto, že neeliminuje příčinu, není plnohodnotnou alternativou otevřené operace – endarterektomie plicnice a zůstává spíše metodou experimentální. 

 

O konkrétním způsobu léčby rozhoduje odborník, respektive tým odborníků na plicní hypertenzi na základě: 

· pečlivého posouzení Vašeho zdravotního stavu 

· závažnosti Vašeho onemocnění 

· reakce Vašich plicních cév na jednotlivé způsoby léčby 

· očekávaného vývoje Vašeho onemocnění 

· Vašeho názoru či rozhodnutí

 

Seznam přípravků k léčbě plicní hypertenze podle účinných látek 

Blokátory kalciových kanálů 

nifedipin - Cordipin® 

amlodipin - Agen® 

diltiazem - Diacordin® 

 

Prostanoidy 

epoprostenol - Flolan® 

termostabilní epoprostenol - Veletri® 

treprostinil - Remodulin® 

iloprost - Ventavis ® 

 

Agonisté prostacyklinových receptorů 

selexipag - Uptravi® 

 

Antagonisté endotelinových receptorů 

bosentan - Tracleer ®, Stayveer ®, Bosentan ABDI®, Bosentan Sandoz®, Bosentan 

Accord® 

ambrisentan - Volibris ® macitentan - Opsumit® 

 

Inhibitory fosfodiesterázy 5 (iPDE-5) 

sildenafil - Revatio ® 

 

Stimulátory solubilní guanylátcyklázy 

riociguat - Adempas®

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s., Bělehradská 13/7 140 00 Praha 4

info@plicni-hypertenze.cz
+420 731 743 466

Tvorba webových stránek www.elektrozdenek.cz