Menu

ZTP

Vychází z prováděcí vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., Příloha č.2

Tato vyhláška vymezuje, ve kterých případech získáte tzv. mimořádné výhody, které jsou rozděleny do třech stupňů podle typu zdravotního postižení:

1/ Mimořádné výhody I. stupně – průkaz TP – bod a) až h) většinou se týká postižení horních či dolních končetin

2/ Mimořádné výhody II. stupně – průkaz ZTP – bod a) až k) pro nás je zde nejdůležitější bod h):

chronické vady a nemoci interního charakteru značně ztěžující pohybovou schopnost (například vady a nemoci srdce s recidivující oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené léčbě, dechová nedostatečnost těžkého stupně,…..)

3/ Mimořádné výhody III. stupně – průkaz ZTP/P – bod  a) až j)

 

Mimořádné výhody I. až III. stupně lze přiznat také v případech nemocí a vad neuvedených v této příloze, pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační schopnost, a to podle rozsahu a tíže funkčních důsledků srovnatelných s indikacemi uvedenými ve vyhlášce.

 

PRŮKAZ TP

= nárok na vyhrazené místo k sedění v MHD a veřejných dopravních prostředcích mimo

   spojů, kde jsou užívány místenky

= nárok na přednost při projednávání osobních záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší

   čekání, zejména stání: za osobní projednávání se nepovažuje nákup ani obstarávání   placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních. 

PRŮKAZ ZTP

= viz. Průkaz TP

= bezplatná doprava MHD (tram, bus, trolejbus, metro)

= sleva 75% jízdného ve 2. vozové třídě osobního vlaku a rychlíku, autobusu (vnitrostátní)

PRŮKAZ ZTP/P

= viz. Průkaz TP + ZTP

= bezplatná doprava průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné

   vnitrostátní osobní hromadné dopravě

= u nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce

Držitelům průkazu ZTP a ZTP/P může být poskytnuta 50% sleva vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky (sleva se může poskytnout i průvodci držitele průkazky ZTP/P). O poskytnutí slevy rozhoduje organizátor akce – není vymahatelné zákonem.

 

Žádost o poskytnutí průkazu mimořádných výhod – vyřizují Městské úřady, Obecní úřady nebo pak v Praze Úřady městských částí podle místa trvalého bydliště – odbory sociálních věcí. Zde vyplníte potřebné dokumenty, zejména žádost o posouzení zdravotního stavu a na základě posouzení lékařem posudkové komise obdržíte rozhodnutí. Pokud je rozhodnutí záporné, je možné se proti němu odvolat. Je vhodné si nejdřív zavolat na úřad a zjistit si přesně, jaké dokumenty po Vás budou vyžadovat.

Pokud se stanete držitelem průkazky ZTP nebo ZTP/P, máte rovněž nárok na označení vozidla značkou O1, která umožňuje stání na parkovišti vyhrazeném pro invalidy. Toto označení si vyzvednete většinou současně s průkazkou – ovšem musíte se o to přihlásit.

 

Informace také najdete na: www.mpsv.cz či na stránkách městských úřadů.

  

Přivítáme Vaše osobní zkušenosti -  info@plicni-hypertenze.cz

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s., Bělehradská 13/7 140 00 Praha 4

info@plicni-hypertenze.cz
+420 731 743 466

Tvorba webových stránek www.elektrozdenek.cz